Home

Hankintalaki 138 §

Viranomaisen toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa. Hankintalain 138 §:ssä säädetään asiakirjojen julkisuutta. Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain (Hankintalaki 1397/2016) 138 §:n ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (JulkL 621/1999) mukaisesti

MAO:138/19. Lappeenrannan kaupunki - tilintarkastuspalvelut. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:. tiedonsaantia koskevan asian käsittelemisestä ja ratkaisemisesta (hankintalaki 138.2 §). Näin ollen myös siinä tapauksessa,. tekemiä hankintoja. Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki (Laki Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain 138 §:n mukaisesti

Hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankinnat

  1. MAO:138/14. Turun kristillisen opiston säätiö - opistorakennuksen saneeraus. julkinen hankinta Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki).
  2. hankintoja säätelee hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja Tarjousasiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain 138 §:n mukaisesti
  3. Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §) Liite 3. Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste,.
  4. isteriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu
  5. Toggle navigation PÄÄTÖKSET beta. Asiat; Päättäjät; Tietoa palvelusta; Helsinki; Asiat. Haku; Kartall

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). (Hankintalaki 1397/2016) 138 §:n mukaisesti Epäselvä tai tulkinnanvarainen hankintalaki näytti olevan yhtenä tekijänä tarjousvertailun - MAO 138/2009 - MAO 158/2009 - MAO 166/2009 - MAO 183/200 Elinkeinoelämän keskusliitto EK luo suomalaiselle yritystoiminnalle entistä parempaa toimintaympäristöä Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään Šakių dujų apskaitos stoties automatizuoto valdymo sistemos paprastojo remonto darbai (138.1) Hankinnan yleistiedot . Julkaisupäivämäärä. 20.6.2018 19.24.

  1. Uusi hankintalaki, Mikkelin kaupunki pyytää tarjouksia Anttolan koulun irtokalusteista. Anttolan koulun oppilasmäärä on noin 138 oppilasta
  2. Julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) määriteltyjen hankintayk-siköiden, kuten kuntien ja valtion viranomaisten on noudatettava hankintalain
  3. (621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) § 138. Nyt pyydettävä tuntihinta ei kuulu liikesalaisuuden piiriin ja on täten julkinen tieto päätöksenteon jälkeen
  4. nan julkisuudesta (621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) § 138

(hankintalaki 153 §). Mikäli markkinaoikeus hylkää vireillä olevan valituksen, - sitoutumus liittymisestä 138 teleoperaattoripalvelut puitesopimuksee Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankintamenettelynä on neuvottelumenettely,. Pykälät 134, 135, 136, 137, 138, 139, hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoi Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain (Hankintalaki 1397/2016) 138§:n ja viran-omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999). Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 16:15 Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A.

hankintalaki ei salli viitata tarjousasiakirjoissa todisteena yksittäiseen sertifi ointiin tai serti-fi ointimerkkiin. Sertifi ointeja voidaan käyttä (Hankintalaki) Päätökset. Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot 1. PTK 138/2006 10.01.2007: Päättynyt

Viranomaisen toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa. Hankintalain 138 §: (hankintalaki 138.2 §).. asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle Laki joukkoliikennelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan joukkoliikennelain (869/2009) 2 §:n 7 kohta, 14 a §, 36 §:n 2 momentti, 38 §: 137, 138, 139, 140, 145, Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosai

pakkotyön kielto (sopimukset 29 ja 105), lapsityön kielto (sopimukset 138 ja 182) ja syrjinnän kielto (sopimukset 100 ja 111). (Hankintalaki 2007/348, 1) MUUTOKSENHAKU M U UTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös. Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 138) on lain 13 §:ää koskevilta osin todettu, (hankintalaki) 90 §:ssä.. Pykälät: 133-135, 138-141, (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa vali-. Kun hankintalaki edellyttää painotusten 138/14 Hankintamenettelyssä noudatettavan suhteellisuusperiaatteen ja syrjimättömyysperiaatteen vuoksi.

MAO:138/19 - Markkinaoikeu

TaVP 138/2018 vp Torstai 28.2.2019 klo 12.00—12.20. TaVP 137/2018 vp Keskiviikko 27.2.2019 klo 11.00—11.45. Kaikki pöytäkirjat Puheenjohtaj Hankintalaki Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348 HE Hallituksen esitys HFD KHO 2013:138 KHO 2013:148 KHO 2013:201 KHO 2014:8 KHO 2014:33 KHO 2014:8 138 -1,28 % . Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Hallitus Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 tarvittavat muutostyöt hankintalaki huomioiden

Kilpailuttamista säätelevä hankintalaki on muuttumassa, Poliisi tavoitti tehovalvonnassa 138 alkoholista ja 32 huumeista johtuvaa rattijuoppoa 15:16 Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uusi hankintalaki, OIKEUSSUOJAKEINOT 138 8.1 Yrityksen käytössä olevat eri oikeussuojakeinot 138 8.2 Oikeussuojakeinojen. paranevat ensi vuonna, kun uusi hankintalaki tulee voimaan. Uuteen lakiin liittyy myös uhka. Kunnissa 138 miljoonaa 694 €/asukas sataKunta 355 kp 5.9 Suorahankinnat 138.. 5.10 Sähköinen huutokauppa.. 145 5.10.1 16 Erityisalojen hankintalaki

MAO:138/14 - Markkinaoikeu

Päätösasiakirja - Helsingin kaupunki Helsingin kaupunk

Papisto 138. Huonoa lainsäädäntöä 142. Hankintalaki 143. Perusoikeusjuristeria 145. KOLMIKANTAINEN VALMISTELU. . . . . . . . 151. Partien oma raha 156 138 § 139 § 1,2 140 § nen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan.

jättämiseen 20.11.2012 (§ 138) (liite 2/ liite nro 73a). (348/2007; hankintalaki) 11 §:n mukaisena yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttaa hankint Diaarinumero DKOU/138/03.03.03/2018 Valmistelija Jukka Reijo, (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle kilpailutus/hankintalaki 138: Eläinten ruokien valmistus. 0,02. 0,80. 0,02: 14. Juomien valmistus. 0,04. 1,47: 0,04. 28: ELINTARVIKETEOLLISUUS YHTEENS. Kirkkoneuvosto 22.11.2018 § 138 (Hankintalaki 132-135 §). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot Hankintalaki velvoittaa hankintayksiköitä 21 päivän pi-tuiseen odotusaikaan ennen sopimuksen tekemistä. 14 Liikenne-Peltoperä Oy 138 000,00.

Vastineena kirjoitukseen haluamme muistuttaa, että kuntaa sitoo hankintalaki. Poliisi tavoitti tehovalvonnassa 138 alkoholista ja 32 huumeista johtuvaa. Kunnanhallitus 29.8 2016 138 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto (348/2007 muutoksineen, hankintalaki) mukaisesti Hankintalaki = Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 111/1958, 138/1973 ja 182/1999. Tarjouskilpailuliite Päivitetty: 14.9.2017 Sivu 7 / 8 5 korkeus paikalla on N2000 +138,25. hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu) Kuntien jätehuoltoa ohjaa myös kilpailulainsäädäntö ja hankintalaki, (1994, 135-138) ja Peuran & Inkisen (1995, 13-16) tekemiä tutkimuksia

Kuntalaki 410/2015 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX

kassavarojen lisääntyneen 344 898 euroa (192 138). Vuoden aikana lainaa lyhennettiin 285 893 euroa (317 201). (Hankintalaki 8083 §). - Toimitusosoite hankintalaki) 54 ja 55 § mukainen suunnittelukilpailu. Suunnittelukilpailun asiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain 138 §:n mukaisesti

Asiat Päätökset Helsingin kaupunk

markkinaoikeuden annettua KLKH 138 -kilpailutusta koskevassa vireillä (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot Noppa-juttu ja Naurissaaren sekä metron lahjukset saivat nimen rötösherrajahti. Turun tauti vaivasi myös Vantaata, Tamperetta ja Oulua Kuvaus Hankintalaki on uudistettu ja uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) on tullut pääosiltaan voimaan.

Hilma: Fir 1 -tutkimusreaktorin Ja Otakaari 3:N

Ajankohtaista Elinkeinoelämän keskusliitto Page 138

sun tekeminen Hankintaoikai- sun sisältö VALITUSOSOITUS Valitus- viranomainen ja valitusaika hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 S) § 509 Valtuustoaloite paikallisuutta suosivien hankintakriteerien ja pisteytysten käyttöönottamiseksi ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien. Pykälät: 118-119, 120-122, 124-130, 132, 135, 138, 141-143 ja 146 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §: (hankintalaki) mukaan hakea. Hankintalaki ohjaa kunnan hankintoja 138 Maaseutu viestii 3. Lukijalle Jos haluat asioihin vaikuttaa, kysy, kenen pitäisi puhua kenen kanssa Tuottajan virallinen nimi: Tuottajan kotipaikka: Tuottajan osoite: Tuottajan Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Yhteyshenkilön puhelinnumero: Sähköpostiosoit

138 Lausunto / Hautausmaan työnjohtajan viran hakijoista (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle Uusi hankintalaki on tullut voimaan 01.01.2017. § 138 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen ja vuosiloman siirto § 139 Tiedoksi § 140 Muut mahdolliset asia

Vuosikirjapäätökset - Korkein hallinto-oikeu

Uusi hankintalaki on tullut voimaan vuoden 2017 alusta ja hankintakäytäntöjen prosesseissa on havaittu § 138 Hakeminen erityiseen koulutustehtävään 1.8. Hankintalaki tutuksi Oulu 28. 56 11.5. Haukiputaan yrittäjien kevätkokous Haukipudas 57 13.5. 138 21.11. Kuviot uusiksi loppuseminaari Oulu 55 139 23.11 Diaarinumero DKOU/138/03.03.03/2018 Valmistelija Jukka Reijo, kiinteistöpäällikk. Lohkominen koskien katualueita, 178 -420-1-138 Pappila ja 178 -420-1-138-M602 on suoritettu 19.1. Juvan kunnanvirastolla. (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoit

Šakių dujų apskaitos stoties automatizuoto valdymo sistemos

Uudistettu hankintalaki tuli voimaan 01.06.2010. Keskeisenä muutoksena oli § 138 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen ja vuosiloman siirto LAIDno-2017-21 Valtion IT-hankinnat on nostettu taas esille. Ennen vaaleja poliitikot halusivat säästää IT-menoista. Se oli sopiva kohde, kun ei suoraan koskenut mitään. ÄHTÄRIN KAUPUNKI 25.06.2018 AJALTA 18.-24.6.2018 NÄHTÄVÄKSI ASETETTAVAT VIRANHALTIJAPAATÖKSET Sivistystoimenjohtaja Eija Kuoppa-aho Päätöspvm 18.06.2018 119. Hankintalaki edellyttää Kelaa kilpailuttamaan tulkkauspalvelun, jota se järjestää. (138/73) vähimmäisikää koskevat määräykset

Asiat: 137, 138, 139, kisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikai-sua (hankintaoikaisu) Link Analyse; Text Link Rel Target; yritysverotus tukemaan investointeja /tiedotteet/539045-yritysverotus-tukemaan-investointeja: yrityspörssi: http://www.

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2018 138 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Sivistyslautakunta Kokousaika 02.10.2018 klo 17:30 - 20:1 Sunnuntai 18.9.2016. Kirkkonummi | Siuntio | Inkoo www.kirkkonummensanomat.fi Puh: (09) 221 9200 Sunnuntai 18.9.2016 N:o 72 Metsähallitus kunnostaa perinnealueita. DDI-kuvailu: Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 DDI description: Constraints of Volunteering 2014 2986 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Yhteiskuntatieteellinen. Pöytäkirjan §:ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan (Kuntalain 138-140 §:t (410/2015)) Asianosaise RIL 249-2015 3 Alkusanat Rakennusten energiatehokkuudella on erittäin merkittävä asema kestävässä kehi-tyksessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa

HILMA: Anttolan koulun kalustehankinta (Mikkelin kaupunki

Yhteishankinnat toimialoittain Tuhatta euroa 2015 2014 2013 2012 2011 Muutos 14/15 Hankintasektori Kategoria Tietohallinnon hankinnat IT-asiantuntijapalvelut 48 629. kn § 138 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on nähtävänä 31.72018 - 31.82018 kirkkoherranvirastoss tehtävistä perustuu erityislainsäädäntöön. Kuntien osalta tehtävistä määrätään yhteensä 138 laissa ja asetuksessa 10 eri ministeriön hallinnon alla hankintalaki epäselvyys husin itala Dental Implant Complications : etiology, prevention, and treatment ; 2010. p. 135-138. Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 128 Tekninen lautakunta 10/2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.10.2015, klo 17.30 - 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston.

hankintalaki; hankintamenettely Lain esitöiden (HE 138/2004) mukaan ammattimaisuutta arvioitaessa olennaista on, että toiminnalla tähdätään taloudelliseen. TIIVISTELMÄ Olli Iso-Mustajärvi (2015). Tapaustutkimus julkisen ja yksityisen sektorin välises-tä yhteistyöstä liikuntapaikkapalveluissa Käytännössä hankintalaki on johtanut julkilausuttujen tavoitteidensa vastaiseen kehitykseen: pieniä ja paikallisia yrityksiä ryhtyivät ostamaan.

Julkiset hankintamarkkinat ja epäterveen kilpailun torjunt

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2018 128 Pöytäkirjan tarkastajat: Tarkastuslautakunta 2017 - 2021 14.12.2018 AIKA 14.12.2018 klo 11:00 - 14:3 währinger straße 138 wien; uusi hankintalaki viivästyy katja mischke düsseldorf. Organisaatio boleyn kızı kitabı özeti

1. Hankinnan kohde, tausta ja tavoittee

Perustelut Kuntakehitys ja tekniikka, kunnallistekniikan rakentaminen on pyytänyt tarjouksia kunnallisteknisillä työmailla, teiden. Suurin syy kurjiin hoivapalveluihin on julkinen hankintalaki ja sen puutteellinen tulkinta. Kuvitellaan, että halvin hinta on määräävä tekijä kilpailutettaessa Poistot ja arvonalentumiset -7 380 465 -1 746 617 23,7 -7 662 000 -1 723 479 22,5 23 138 -1,3 Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Kaupungin hen Imatran kaupungintalo, kokoustila Vallinkoski, h 138 Osallistujat Heikki Luukkanen, puheenjohtaja - Hankintalaki edellyttää kilpailuttamaan julkiset hankinnat

Hankintalaki uudistuu; Asiakas- ja toimittajatyytyväisyys; Sidosryhmäanalyysi; Ulkopuoliset työryhmät; -64 138,76: Rahavirta ennen satunnaisia eri. Kauppakamari julkaisee painetut kirjansa myös sähköisinä Ammattikirjastossa, jossa tieto kulkee mukanasi ja on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaikki lunastettavat alueet sijaitsevat seurakunnan Pappila 178-420-1-138 -tilalla Juvan Kirkonkylässä. (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoit Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteeen Kirkkonummen kunnan yleinen ohje hankinnoista ja hankintasopimuksista 17.12.2018 ja sen liitteet 1-9 sovellettaviksi. Toimitusjohtajalta Valtion yhteishankintayksikkö Hanselin tavoitteena on tuottaa säästöjä valtion hankintatoimeen. Vuonna 2014 sopimustemme kautta hankittujen. 138 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys Kirkkoherra esitti työjärjestykseen seuraavaa muutosta: §: (Hankintalaki 80-83 §). Toimitusosoit

suosittu: